REGULAMIN sklepu internetowego www.mpp-mxshop.pl

I.                INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 

Właścicielem sklepu jest:
Monika Carstens

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Moto Parts Polska
Plichta 9
14-105 Łukta/Ostróda
NIP: PL 7412079055
Rachunek bankowy:
PKO Bank Polski
nr rachunku: 30 1020 3613 0000 6102 0067 9555

Dane kontaktowe:
tel: 0048 89 647 54 73
Tel. Kom:
503-939-457
510-249-019
e-mail: kontakt@mpp-mxshop.plII.             DEFINICJE. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

§ 2

1.     Sprzedawca – MOTO PARTS POLSKA Monika Carstens, Plichta 9 14-105 Łukta/Ostróda tel: 0048 89 647 54 73,tel. Kom: 503-939-457; 510-249-019; e-mail: kontakt@mpp-mxshop.pl

2.      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

3.     Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.     Konsument  – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.     Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

6.     Produkt – produkt dostępny w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

8.     Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.mpp-mxshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu.

9.     Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

III.           ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 3

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mpp-mxshop.pl

2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mpp-mxshop.pl

§ 4

 

1.     Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

2.     Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.     Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy

4.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 

 

IV.           ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 5


1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny sprzedaży towaru.
2. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z winy Użytkownika, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Użytkownika błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, administrator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika wynikającymi z tego tytułu kosztami.
3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru doręczycielowi.
5.Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
6. Jeśli towar występuje w magazynie zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
7. Czas realizacji zależy głównie od zamawianego towaru oraz podany jest przy konkretnym produkcie.
8. Użytkownik może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 048 89 647 54 lub mailowo kontakt@mpp-mxshop.pl
9.Użytkownik nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
10. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem 11.Prosimy o podawanie kontaktowego nr telefonu.
12. Do każdego zamówienia według życzenia Użytkownika zgłoszonego przy składaniu zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dowód sprzedaży wysyłane jest wraz z przesyłką.
13. Zamawiany towar będzie dostarczony pod adres podany w formularzu rejestracji.

§ 6

1.     Koszt dostawy Produktów pokrywa Użytkownik.

2.     Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności oraz dostawcy.

3.     W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

-       paczka do 30 kg bez pobrania 20 PLN brutto,

-       paczka do 30 kg pobraniowa 25 PLN brutto,

-       paczka powyżej 30 kg bez pobrania – cena ustalana indywidualnie z klientem

-       paczka powyżej 30 kg pobraniowa – cena ustalana indywidualnie z klientem

4.Odbiór osobisty w naszej siedzibie:

MotoPartsPolska
Plichta 9
14-105 Łukta/Ostróda

 

V.              PŁATNOŚĆ, ZWROT, REKLAMACJA TOWARU

 

§ 7


1. Sposób zapłaty za zamówiony towar:

 -przelewem z ustalonym terminem płatności na numer konta:

PL 30 1020 3613 0000 6102 0067 9555

-za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

-gotówką - przy odbiorze osobistym towaru


2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

§ 81. Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.
2. Klient może zwrócić towar w/w ustawy bez podania przyczyny zwrotu (jeśli towar nie spełnił jego oczekiwań). W takim przypadku koszt transportu pokrywa Klient.
3. Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury.
4. Zwrot możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Jednocześnie towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
5. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.
6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
7. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

§ 9


1. Jeśli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go na adres: Moto Parts Polska, Plichta 9, 14-105 Łukta
2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub ksero faktury oraz opis reklamowanej cechy produktu.
4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
5. Reklamacji nie podlegają:

-       wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,

-       towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,

-       towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,

-       towary używane po stwierdzeniu wady.

VI.           POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 10


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.mpp-mxshop.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu. W tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.
3. W przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.
4. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności i ważności pozostałych.
5. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
6. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.